Η Blue Society είναι ένα καινοτόμο όραμα για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο εστιάζει στη φροντίδα του Ωκεανού ως αναπόσπαστου μέρους της κοινωνίας μας και στη χρήση των πόρων και των υπηρεσιών που προσφέρει με υπεύθυνο τρόπο, με απώτερο στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαφύλαξης της ανθρώπινης ευημερίας.

Ο Ωκεανός είναι το σύστημα διαφύλαξης της ζωής στη Γη. Ο ωκεανός:

 • μας προσφέρει το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε μέσω του φυτοπλαγκτού
 • μας παρέχει νερό, μέσω του ουσιώδους ρόλου που κατέχει στον υδρολογικό κύκλο
 • ρυθμίζει τις κλιματολογικές συνθήκες, καθώς αποθηκεύει και μεταφέρει μεγάλους όγκους θερμότητας σε όλον τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου του 93% της θερμότητας που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες (ενισχυμένο φαινόμενο θερμοκηπίου)
 • μας τρέφει, παρέχοντάς μας μια βασική πηγή πρωτεϊνών
 • μας προμηθεύει με πρώτες ύλες, ανόργανα συστατικά και άλλες ουσίες καθημερινής χρήσης
 • μας αναζωογονεί, χαρίζοντάς μας σωματικά και ψυχικά οφέλη
 • μας εμπνέει και εμπλουτίζει τον πολιτισμό μας
 • μας ενώνει, ως φορέας εμπορικών και τηλεπικοινωνιακών ανταλλαγών
 • Η Blue Society αναγνωρίζει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο ωκεανός στις ζωές μας και την ανάγκη μας να τον διαφυλάξουμε για τις μελλοντικές γενιές μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Ο Ωκεανός έχει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας μας. Μπορεί να παράσχει τροφή και φροντίδα σε περισσότερους ανθρώπους, να προσφέρει ανανεώσιμη και καθαρή ενέργεια, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, κ.λπ. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της συμμετοχής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών, η Blue Society μπορεί να δρομολογήσει τεχνολογικές, οικολογικές και κοινωνικές λύσεις, αλλά και θετικές δράσεις.

  Η Blue Society βασίζεται στην τεράστια δυναμική του Ωκεανού για ένα καλύτερο και πιο επιθυμητό μέλλον, βάσει της βιώσιμης και δίκαιης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης.

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ

  τις έξι αρχές στις οποίες βασίζεται η Blue Society:

 • Κοινή ευθύνη
  Η Blue Society βασίζεται στη βιώσιμη και δίκαιη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των πόρων του Ωκεανού, ιδιαίτερα στην ανοικτή θάλασσα, η οποία θα αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των εθνών.
 • Ενιαίες πολιτικές
  Η Blue Society αποτελεί μέρος μιας καθολικής διεργασίας ανάπτυξης, μέσω της εφαρμογής ενιαίων και διεπιστημονικών μεθοδολογιών διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών και ακτογραμμών.
 • Επιστημονική μεθοδολογία
  Η Blue Society βασίζεται στον ανοικτό και διαρκή διάλογο, αλλά και στη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών αντιπροσώπων, ερευνητών από πολλούς επιστημονικούς τομείς και επιχειρηματιών που ειδικεύονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές καινοτομίες.
 • Βιωσιμότητα
  Η Blue Society διαφυλάσσει και προστατεύει τα φυσικά οικοσυστήματα του Ωκεανού, ενώ παράλληλα σχεδιάζει οικονομικές στρατηγικές για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.
 • Εκπαίδευση
  Η Blue Society προσφέρει ενημέρωση μέσω θαλάσσιων περιβαλλοντικών ενεργειών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
 • Συμμετοχή και συνεργασία
  Η Blue Society δραστηριοποιείται με την ενεργό συμμετοχή διαφορετικών θεσμών, ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.
 • ΚΑΛΩ

  Τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων, τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, τους ευρωβουλευτές, καθώς και άλλους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς,

 • Σχετικά με την πολιτική και θερμική διακυβέρνηση του Ωκεανού να λάβουν τις εξής πρωτοβουλίες:

  – προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συγκεκριμένα με τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού οργάνου για τη
  διαφύλαξη και την αειφόρο αξιοποίηση της βιοποικιλότητας των ανοικτών θαλασσών.

  – βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής και εθνικής διακυβέρνησης με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, το συντονισμό των
  ήδη υπαρχόντων αρμόδιων οργάνων, τη δημιουργία τοπικών οργανισμών όπου είναι απαραίτητο και την κινητοποίηση των απαραίτητων μέσων ενίσχυσης
  των πολιτικών για τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 • Σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, να λάβουν τις εξής πρωτοβουλίες:

  – υποστήριξη της δημιουργίας μιας οικονομίας φιλικής προς τη θάλασσα, σε εθνική και Ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσω της εκτίμησης του θαλάσσιου φυσικού
  κεφαλαίου και της ενσωμάτωσης του κόστους αναδόμησης και διαφύλαξης των οικοσυστημάτων στα λειτουργικά έξοδα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες
  προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση σε πόρους, ζωτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες που προσφέρει ο Ωκεανός.

  – υποστήριξη εταιρειών με οικολογική και κοινωνική συνείδηση με άμεσες ανταμοιβές ή άλλα κίνητρα.

 • Σχετικά με τη διαχείριση του Ωκεανού, να λάβουν τις εξής πρωτοβουλίες:

  – Υποστήριξη οριζόντιων, συνεπών και ενιαίων μεθόδων διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών και ακτογραμμών και συμπερίληψη των ενδιαφερόμενων μερών
  και των πολιτών σε κάθε στάδιο των διαδικασιών εφαρμογής, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων, σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, με στόχο την υπέρβαση
  της υφιστάμενης τμηματικής νοοτροπίας και μεθόδου διαχείρισης

  – Ανάπτυξη προληπτικών μεθόδων διαχείρισης βάσει οικοσυστήματος μέσω της δημιουργίας μιας στοχευμένης πλατφόρμας Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη
  θαλάσσια επιστήμη, της περαιτέρω αξιοποίησης ήδη επιτυχημένων πρωτοβουλιών, την προώθηση της διεπιστημονικής εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική
  επιστήμη και πολιτική και το διορισμό συμβούλων διαχείρισης του Ωκεανού που θα μεταλαμπαδεύουν γνώσεις διαχείρισης θαλάσσιων πόρων σε
  Ευρωπαϊκό, τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 • Σχετικά με τη θαλάσσια έρευνα και ανάπτυξη, να λάβουν τις εξής πρωτοβουλίες:

  – Ενεργοποίηση της καινοτομίας με την ανάπτυξη τοπικών οργανισμών ενίσχυσης που θα αναπτύσσουν και θα τελειοποιούν στρατηγικές υπεύθυνης
  έρευνας και καινοτομίας, βάσει διαλόγου και μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα, των δημιουργών
  πολιτικής και των πολιτών που συμμετέχουν.

  – Προώθηση των επιστημονικών θαλάσσιων ερευνών με την ανάπτυξη συνεργατικής και διεπιστημονικής ερευνητικής μεθοδολογίας, τη διευκόλυνση της
  ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστημών και την υποστήριξη εργαλείων και μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως είναι οι
  προσκλήσεις υποβολής συλλογικών έργων, οι διεθνείς πλατφόρμες συνεργασίας, κ.λπ.

 • Τέλος όσον αφορά τον πολιτισμό και την εκπαίδευση που σχετίζεται με τον Ωκεανό, να λάβουν τις εξής πρωτοβουλίες:

  – Προσέγγιση όλων των πιθανών ακροατηρίων με την εφαρμογή Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων θαλάσσιας εκπαίδευσης, την προώθηση εκστρατειών
  επιμόρφωσης σχετικά με τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την παρουσίαση ιδανικών μεθόδων για την επίτευξη της βιώσιμης αξιοποίησης
  του Ωκεανού βάσει των αρχών της Blue Society.

  – Προστασία και ενίσχυση της θαλάσσιας φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς με τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και το
  συντονισμό ειδικών δικτύων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο, αλλά και την αναβάθμιση του ρόλου τους στην
  εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

  ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ

 • Να βελτιώσω τις γνώσεις μου όσον αφορά τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ώστε να είμαι σε θέση να εκτιμώ καλύτερα την αξία της προστασίας και διαφύλαξης του Ωκεανού.
 • Να υποστηρίζω τις αρχές της Blue Society όπου αυτό είναι δυνατό και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.
 • Να συνεισφέρω στον ανοικτό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και να συμμετέχω ενεργά στις πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την αξιοποίηση και διαχείριση του Ωκεανού.
 • Να λαμβάνω υπόψη μου τις απόψεις των πολιτών, όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με τις δραστηριότητές μου.
 • ταυτότητα

  επαφή

  * : Τα υποχρεωτικά πεδία