B??kitne Spo?ecze?stwo (ang. Blue Society) to akcja, której celem jest informowanie o roli mórz i oceanów dla zrównowa?onego rozwoju spo?ecze?stwa. ?wiatowy ocean podtrzymuje ?ycie na ca?ej naszej planecie. Musimy chroni? go dla przysz?ych pokole?, gdy? :

 • mikroskopijne organizmy morskie wytwarzaj? 50% tlenu, którym oddychamy;
 • morza i oceany s? ?ród?em wody, która trafia do nas w postaci deszczu
 • morza i oceany nas ?ywi?: z nich pochodz? wa?ne ?ród?a bia?ka
 • z mórz i oceanów pochodz? surowce
 • morza i oceany zapewniaj? warunki do ?ycia ludzi
 • morza i oceany inspiruj? i wzbogacaj? nasz? kultur?
 • morza i oceany jednocz?, u?atwiaj? handel i komunikacj?

Inicjatywa B??kitne Spo?ecze?stwo podkre?la, ?e morza i oceany pe?ni? kluczow? rol? w naszym ?yciu, ?e ?wiatowy ocean umo?liwia zaspokojenie obecnych i przysz?ych potrzeb. Mo?e wy?ywi? i zapewni? byt ogromnej liczbie ludzi, dostarczy? odnawialn? i czyst? energi?, przyczynia? si? do tworzenia nowych miejsc pracy oraz osi?gania wi?kszych zysków. B??kitne Spo?ecze?stwo inicjuje wspó?prac? obywateli, firm, organizacji rz?dowych i pozarz?dowych, a tak?e wymian? i wspólne tworzenie wiedzy. B??kitne Spo?ecze?stwo ??czy lepsz? przysz?o?? z potencja?em oceanu.


Wspieram

Inicjatyw? B??kitne Spo?ecze?stwo, która promuje ide? zrównowa?onego rozwoju—jak najlepsze zarz?dzanie zasobami ?wiatowego oceanu. B??kitne Spo?ecze?stwo, które u?atwia wspó?prac? naukowców i przedsi?biorców. B??kitne Spo?ecze?stwo, które informuje na temat roli, jak? w naszym ?yciu pe?ni? morza i oceany. B??kitne Spo?ecze?stwo, które oparte jest na uczestnictwie obywateli, firm, organizacji pozarz?dowych i osób podejmuj?cych decyzje.

Prosz? o

Istotne w?adze polityczne i wszystkie zainteresowane strony o :

 • Wspieranie multidyscyplinarnych bada? i innowacji technologicznych wykorzystuj?cych potencja? ?wiatowego oceanu
 • Wspieranie edukacji i informowania wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów na temat mórz i oceanów
 • Konsultacje i wspó?prac? ze wszystkimi zainteresowanymi obywatelami i podmiotami w kwestiach zwi?zanych z morzami i oceanami
 • Wspieranie zrównowa?onego zarz?dzania ?rodowiskiem i zasobami
 • Promowanie skutecznego zarz?dzania zasobami morskimi zgodnie z mi?dzynarodowymi regulacjami

Zobowi?zuj? si?

Dane osobowe

* : Pola obowiązkowe