Blue Society is een innovatieve visie voor een nieuw bestuursmodel voor zowel de openbare als de private sector dat erop gericht is zorg te dragen voor de Oceaan als een integraal onderdeel van onze samenleving, en op een verantwoordelijke manier om te gaan met zijn hulpbronnen en diensten, met het oog op duurzame ontwikkeling en het behoud van menselijk welzijn.

De Oceaan is ons levensondersteunende systeem op aarde. De Oceaan:

 • levert 50 % van de zuurstof die we inademen via fytoplankton
 • geeft ons water, door zijn sleutelrol in de watercyclus
 • regelt het klimaat door over de hele aardbol grote hoeveelheden warmte te absorberen, op te slaan en af te geven, inclusief 93 % van de warmte die veroorzaakt is door menselijke activiteiten (verhoogd broeikaseffect)
 • voedt ons, door ons een essentiële bron van eiwitten te bieden
 • levert grondstoffen, mineralen en andere materialen die we dagelijks gebruiken
 • revitaliseert ons door zijn fysieke en psychologische voordelen
 • inspireert ons en verrijkt onze culturen
 • brengt ons bij elkaar als vehikel voor handelsuitwisselingen en telecommunicatie
 • Blue Society erkent de essentiële rol van de Oceaan in ons leven, en onze behoefte om hem te veilig te stellen voor toekomstige generaties door duurzaam milieubeheer.

  De Oceaan biedt een zee van mogelijkheden om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften in onze samenleving. Hij kan voor meer mensen zorg en voedsel verschaffen, hernieuwbare en schone energie leveren, jobs genereren, voor meer gelijkheid zorgen, enz. Door onze kennis te delen en burgers en belanghebbenden te engageren kan de Blue Society de aanzet geven tot positieve acties en technologische, ecologische en sociale oplossingen.

  Blue Society vertrouwt op het potentieel van de Oceaan voor een betere en wenselijke toekomst, die gebaseerd is op een duurzame en eerlijke socio-economische ontwikkeling.

  Ik ondersteun

  De zes principes waarop de Blue Society is gebaseerd:

 • Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
  Een Blue Society die gebaseerd is op duurzaam en eerlijk beheer van de biodiversiteit en de hulpbronnen van de Oceaan, in het bijzonder die van de volle zeeën, van alle naties door gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Geïntegreerd beleid
  Een Blue Society die deel uitmaakt van een globaal ontwikkelingsproces, door de implementatie van discipline-overschrijdende en geïntegreerde methodes om maritieme ruimtes en kustlijnen te beheren.
 • Wetenschappelijke benaderingen
  Een Blue Society die gebaseerd is op een open en voortdurende dialoog, en samenwerking tussen nationale en internationale vertegenwoordigers, multidisciplinaire wetenschappelijke onderzoekers en ondernemers die gespecialiseerd zijn in sociale en technologische innovatie.
 • Duurzaamheid
  Een Blue Society die de natuurlijke ecosystemen van de Oceaan bewaart en beschermt, en economische strategieën voor duurzame en eerlijke ontwikkeling uitwerkt.
 • Onderwijs
  Een goed geïnformeerde Blue Society dankzij milieuacties op de zee en onderwijsinitiatieven voor alle soorten publiek.
 • Partnerschap en samenwerking
  Een geëngageerde Blue Society door de actieve deelneming van verschillende instituten, belanghebbenden en burgers, op globaal en lokaal niveau.
 • Ik vraag

  De leiders van de Europese Commissie, in het bijzonder die van DG Mare en DG Onderzoek en Innovatie, Europarlementsleden en bevoegde nationale instanties,

 • Inzake het politieke en institutionele beheer van de Oceaan, om:

  – Duurzaam beheer van mariene ecosystemen te promoten, in het bijzonder door de ontwikkeling van een wereldwijd juridisch bindend instrument
  voor het behoud en het duurzame gebruik van de mariene biologische diversiteit op volle zee.

  – De efficiëntie van het Europees en nationaal bestuur te verbeteren door administratieve procedures te vereenvoudigen, bestaande
  besluitvormende organen te coördineren en waar nodig regionale organen te ontwikkelen; en om de noodzakelijke middelen vrij te maken voor het
  afdwingen van maritieme beleidslijnen.

 • Inzake economisch bestuur, om:

  – De opkomst van een blauwe economie op nationaal en Europees niveau te ondersteunen, door marien natuurlijk kapitaal te beoordelen en de
  kosten voor het herstel en het behoud van ecosystemen op te nemen in de operationele kosten, en ook te zorgen voor een eerlijke toegang tot de
  hulpbronnen, essentiële diensten en mogelijkheden van de Oceaan.

  – Ecologisch en sociaal gezien verantwoordelijke bedrijven te ondersteunen door middel van beloningen of andere stimulansen.

 • Inzake oceaanbeheer, om:

  – Transdisciplinaire, consequente en geïntegreerde beheersbenaderingen voor maritieme gebieden en kustlijnen, met inbegrip van belanghebbenden
  en burgers in iedere fase van het besluitvormingsproces en implementatie- en evaluatieprocessen, op alle geografische niveaus te ondersteunen,
  om sectorale denkpatronen- en beheerstrategieën te doorbreken.

  – Een op ecosystemen gericht, vooruitziend beheer te ontwikkelen door een gericht Europees platform voor wetenschap en beleid op te
  richten, verder te bouwen op succesvolle initiatieven, interdisciplinaire opleidingen in milieuwetenschappen en beleid te promoten en
  Oceaanadviseurs aan te wijzen die op Europees, nationaal en regionaal niveau zouden kunnen optreden als kennismakelaars voor maritieme thema’s.

 • Inzake marien onderzoek en ontwikkeling, om:

  – Het innovatieproces te stimuleren door regionale instanties te ontwikkelen die strategieën voor verantwoordelijk onderzoek en innovatie
  zullen ontwikkelen en verfijnen. Deze strategieën zijn gebaseerd op dialoog en samenwerking op lange termijn tussen de wetenschappelijk wereld,
  de privésector, beleidsmakers en geëngageerde burgers.

  – Marien wetenschappelijk onderzoek te promoten door op samenwerking gebaseerd, multidisciplinair onderzoek te ontwikkelen, kennisuitwisseling
  tussen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen aan te moedigen en instrumenten en financieringsmiddelen te ondersteunen, zoals
  gezamenlijke projectvoorstellen, internationale uitwisselingsplatformen, enz.

 • En inzake cultuur en onderwijs over de Oceaan, om:

  – Alle publieksgroepen aan te spreken door Europese en nationale plannen voor mariene opvoeding uit te voeren, bewustmakingscampagnes te
  promoten die de diensten van marine ecosystemen onder de aandacht brengen, en de beste manier voor te stellen om duurzaam om te gaan met de
  Oceaan op basis van de principes van de Blue Society.

  – Marien natuurlijk en cultureel erfgoed te beschermen en te verbeteren door beschermde mariene zones te ontwikkelen en netwerken te
  coördineren om de mariene biodiversiteit op regionaal niveau te beschermen, maar ook door hun rol voor onderwijs en vrije tijd te promoten.

  Ik verbind me ertoe

 • Mijn kennis over de werking van mariene ecosystemen te vergroten om het belang van de bescherming en de promotie van de Oceaan beter te kunnen inschatten.
 • De Blue Society te ondersteunen door haar principes indien nodig en waar mogelijk te promoten.
 • Bij te dragen aan een open dialoog tussen belanghebbenden en actief deel te nemen aan initiatieven die het gebruik en het beheer van de Oceaan actief promoten.
 • Rekening te houden met de opvattingen van burgers in het besluitvormingsproces over mijn activiteiten.
 • Identiteit

  Contact

  * : Verplichte velden