Blue Society er en innovativ visjon for en ny styringsmodell innen både offentlig og privat sektor. Formålet er å ta vare på havet som en integrert del av samfunnet vårt, slik at vi kan bruke ressursene og tjenestene fra havet på en ansvarlig måte for å oppnå bærekraftig utvikling og bevare menneskelig velferd.

Havet er livets støttesystem på jorden. Havet:

 • gir oss 50 % av oksygenet vi puster via planteplankton
 • gir oss vann, gjennom sin nøkkelrolle i vannsyklusen
 • ? regulerer klimaet, absorberer, lagrer og oppbevarer store varmemengder over hele verden, inkludert 93 % av varmen som forårsakes av menneskelig aktivitet (forsterket drivhuseffekt)
 • gir oss mat, noe som gir en uunnværlig proteinkilde
 • gir oss råvarer, mineraler og andre stoffer vi bruker daglig
 • gjenoppbygger oss og gir fysiske og psykologiske fordeler
 • inspirerer oss og beriker kulturen vår
 • forener oss, som formidler av handel og telekommunikasjon
 • Blue Society anerkjenner den uunnværlige rollen havet har i livene våre, samt behovet vårt for å bevare det for fremtidige generasjoner gjennom miljøvennlig forvaltning.

  Havet har et enormt potensial til å dekke samfunnets nåværende og fremtidige behov. Det kan gi mat til og ta vare på mennesker, gi fornybar og ren energi, skape jobber, skape flere verdier osv. Ved å dele kunnskapen og involvere borgere og interessenter, kan Blue Society starte innovative teknologiske, økologiske og sosiale løsninger og positive handlinger.

  Blue Society er avhengig av havet for en bedre og ønskelig fremtid basert på bærekraftig og rettferdig samfunnsøkonomisk utvikling.

  Jeg Støtter

  De seks prinsippene Blue Society er basert på:

 • Felles ansvar
  Blue Society er basert på bærekraftig og rettferdig forvaltning av havets biologiske mangfold og ressurser, spesielt i åpent hav, av alle nasjoner gjennom felles ansvar.
 • Integrerte retningslinjer
  Blue Society som er en del av en global utviklingsprosess, gjennom implementering av kryssdisiplinære og integrerte tilnærminger til forvaltning av maritime steder og kystlinjer.
 • Vitenskapsbaserte tilnærminger
  Blue Society som er basert på en åpen og vedvarende dialog og samarbeid mellom nasjonale og internasjonale representanter, multidisiplinære vitenskapelige forskere og entreprenører som spesialiserer seg innen sosial og teknologisk innovasjon.
 • Bærekraftighet
  Blue Society som bevarer og beskytter det naturlige økosystemet i havet, mens økonomiske strategier for bærekraftig og rettferdig utvikling blir utviklet.
 • Utdanning
  Blue Society som er informert gjennom miljøvennlige marinehandlinger og utdanningsinitiativ for alle målgrupper.
 • Partnerskap og samarbeid
  Blue Society som er engasjert gjennom aktiv deltakelse fra forskjellige institusjoner, interessenter og innbyggere, på globalt og lokalt nivå.
 • Jeg Ber

  Lederne av Europakommisjonen, spesielt de innen DG Mare og DG Research and Innovation, MEP-er og pågjeldende nasjonale organer,

 • • Angående politisk og institusjonell styring av havet, om å:

  – Fremme bærekraftig håndtering av marine økosystemer, spesielt ved å utvikle et globalt juridisk bindende instrument for konservering og
  bærekraftig bruk av maritimt biologisk mangfold på åpent hav.

  – Forbedre effektiviteten av europeisk og nasjonal styring ved å effektivisere administrative prosedyrer, koordinere eksisterende
  beslutningstakende organer, utvikle regionale organer der det er nødvendig og mobilisere nødvendige midler for styrking av maritime
  retningslinjer.

 • Angående økonomisk styring, om å:

  – Støtte fremkomsten av en blå økonomi, i nasjonal og europeisk målestokk, ved å vurdere naturlig maritim kapital og innlemme kostnaden av å
  gjenskape og vedlikeholde økosystemer i driftskostnader og samtidig sørge for rettferdig tilgang til ressurser, nødvendige tjenester og
  muligheter som gis av havet.

  – Støtte økologisk og sosialt ansvarlige bedrifter gjennom belønninger eller annen drivkraft.

 • Angående styring av havet, om å:

  – Støtte tverrgående, konsekvent og integrerte ledelsestilnærming for maritime områder og kystlinjer, inkludere interessenter og innbyggere i
  hvert trinn av beslutningstakingen, implementeringen og evalueringen ved alle geografiske nivåer, for å hjelpe med å takle sektorbasert tenking
  og styring.

  – Utvikle økosystembasert og vernet styring ved å opprette en målrettet europeisk grensesnittplattform for retningslinjer basert på
  marinvitenskap som bygger på vellykkede initiativ, fremmer tverrfaglig opplæring innen miljøvitenskap og -retningslinjer og utnevne
  havrådgivere som fungerer som kunnskapsbaser for maritime temaer på europeisk, regionalt og nasjonalt nivå.

 • Angående maritim forskning og utvikling, om å:

  – Oppildne innovasjonsprosessen ved å utvikle regionale søtteorganer som vil utvikle og foredle strategier for ansvarlig forskning og
  utvikling. Dette basert på dialog og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøet, privat sektor, politikere og engasjerte innbyggere.

  – Fremme maritim forskning ved å utvikle samarbeidende og tverrfaglig forsking, oppmuntre til kunnskapsutveksling mellom natur- og
  samfunnsvitenskap og pleie verktøy og finansieringsmekanismer slik som samarbeidende avvikling av prosjekter, internasjonale
  utvekslingsplattformer og så videre.

 • Og angående havkultur og -utdanning, om å:

  – Være i kontakt med alle målgrupper ved å implementere europeiske og nasjonale planer for maritim utdanning, fremme holdningsøkende kampanjer
  med vekt på tjenester for maritimt økosystem og presentere den beste måten å oppnå bærekraftig bruk av havet gjennom Blue Societys prinsipper.

  – Beskytte og forbedre maritim og kulturell arv ved å utvikle beskyttede maritime områder og koordinere nettverk for å bevare maritimt
  biologisk mangfoldighet på lokalt nivå, men i tillegg fremme rollen deres for utdanning og fritid.

  Jeg Forplikter Meg

 • Til å forbedre kunnskapen min om funksjonen til marine økosystemer for å sette mer pris på verdien av å beskytte og fremme havet.
 • Til å støtte Blue Society ved å støtte prinsippene deres når det er relevant og mulig.
 • Til å bidra til åpen dialog blant interessenter og delta aktivt i initiativer som forbedrer bruken og styringen av havet.
 • Til å t hensyn til innbyggeres synspunkt i beslutningstakingen i forbindelse med aktivitetene mine.
 • Identitet

  Kontakt

  * : Obligatoriske felt