Blue Society to innowacyjna wizja nowego modelu zarz?dzania sektora publicznego i prywatnego, której celem jest dbanie o ocean jako element niezb?dny do osi?gni?cia przez spo?ecze?stwo rozwoju opartego na równowadze oraz jako element, który ma kluczowy wp?yw na dobrostan ludzi.

Ocean jest systemem podtrzymuj?cym ?ycie na Ziemi. Ocean:

 • ?yj?cy w nim fitoplankton wytwarza 50% tlenu, którym oddychamy
 • w obiegu hydrologicznym pe?ni rol? ?ród?a wody
 • wp?ywa na klimat, absorbuje, magazynuje i odprowadza du?e ilo?ci ciep?a do atmosfery. A? 93% tego ciep?a stanowi ciep?o wytworzone przez cz?owieka (zintensyfikowany efekt cieplarniany)
 • karmi nas, zapewniaj?c podstawowe ?ród?o bia?ka
 • jest ?ród?em surowców, minera?ów i innych codziennie u?ywanych substancji
 • daje warunki do ?ycia oraz oferuje korzy?ci fizyczne i psychologiczne
 • inspiruje nas i wzmacnia kulturowo
 • ??czy nas, u?atwiaj?c handel i komunikacj?
 • W my?l inicjatywy Blue Society ocean pe?ni kluczow? rol? w naszym ?yciu i jest niezast?pionym zasobem, który poprzez w?a?ciwe zarz?dzanie ?rodowiskiem, nale?y chroni? dla przysz?ych pokole?.

  Ocean daje ogromne mo?liwo?ci zaspokojenia obecnych i przysz?ych potrzeb spo?ecze?stwa. Mo?e wy?ywi? i zapewni? byt ogromnej liczbie ludzi, produkowa? odnawialn? i czyst? energi?, tworzy? miejsca pracy i u?atwia? osi?ganie wi?kszych zysków. Poprzez dzielenie si? wiedz? i anga?owanie obywateli oraz zainteresowanych podmiotów, inicjatywa Blue Society jest ?ród?em rozwi?za? technologicznych, ekologicznych i spo?ecznych oraz pozytywnych dzia?a?.

  Wed?ug Blue Society potencja? oceanu jest gwarantem lepszej przysz?o?ci, co mo?e si? prze?o?y? na zrównowa?ony rozwój spo?eczny i ekonomiczny.

  Wspieram

  Sze?? zasad, na których opiera si? inicjatywa Blue Society:

 • Wspólna odpowiedzialno??
  Inicjatywa Blue Society opiera si? na zachowaniu równowagi w zarz?dzaniu ró?norodnymi zasobami oceanu, zw?aszcza na pe?nym morzu, przez wszystkie kraje wed?ug zasady wspólnej odpowiedzialno?ci.
 • Zintegrowane zasady
  Inicjatywa Blue Society jest cz??ci? procesu globalnego rozwoju, który polega na wdra?aniu zintegrowanych rozwi?za? z wielu dziedzin, wspomagaj?cych zarz?dzanie obszarami morskimi i liniami brzegowymi.
 • Naukowe podej?cie
  Inicjatywa Blue Society jest oparta na otwartym i ci?g?ym dialogu mi?dzy przedstawicielami poszczególnych krajów, naukowcami z ró?nych dziedzin oraz przedsi?biorcami specjalizuj?cymi si? w innowacjach spo?ecznych i technologicznych.
 • Równowaga w rozwoju
  Inicjatywa Blue Society chroni naturalne ekosystemy oceanu i równocze?nie pomaga rozwija? strategie ekonomiczne, maj?ce na celu zachowanie równowagi w rozwoju.
 • Edukacja
  Inicjatywa Blue Society wyró?nia si? dba?o?ci? o poziom informacji poprzez organizowanie akcji dotycz?cych ?rodowiska morskiego oraz podejmowanie dzia?a? edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych.
 • Partnerstwo i wspó?praca
  Inicjatywa Blue Society, to aktywne uczestnictwo ró?nych instytucji, interesariuszy oraz obywateli na szczeblu globalnym i lokalnym.
 • Prosz?

  W?adze Komisji Europejskiej, zw?aszcza DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybo?ówstwa, DG ds. Bada? Naukowych i Innowacji, europarlamentarzystów oraz odpowiednie organa pa?stwowe,

 • W kwestiach zwi?zanych z politycznym oraz instytucjonalnym zarz?dzaniem oceanami, o:

  – Promowanie zachowania równowagi w zarz?dzaniu ekosystemami oceanu, w szczególno?ci poprzez opracowanie instrumentów prawnych o globalnym
  zasi?gu, dotycz?cych ochrony i racjonalnego wykorzystania zró?nicowanych zasobów otwartego morza.

  – Zwi?kszenie efektywno?ci europejskiego i narodowego nadzoru poprzez usprawnienie procedur administracyjnych, koordynacj? istniej?cych organów
  decyzyjnych, tworzenie organów pa?stwowych tam, gdzie jest to wymagane oraz przygotowanie ?rodków koniecznych do wdra?ania polityki morskiej.

 • W kwestiach zwi?zanych z nadzorem ekonomicznym, o:

  – Wspieranie naszego nadzoru nad stworzeniem gospodarki na skal? pa?stwow? i europejsk? poprzez ocen? bogactw naturalnych i w??czenie kosztów
  odtworzenia i ochrony ekosystemów w koszta operacyjne, a tak?e zapewnienie sprawiedliwego dost?pu do zasobów oraz kluczowych us?ug i
  mo?liwo?ci, które daje ocean.

  – Wspieranie ekologicznych i odpowiedzialnych spo?ecznie przedsi?biorstw poprzez system nagród i premii.

 • W kwestiach zwi?zanych z zarz?dzaniem oceanem, o:

  – Wspieranie ??czenia ró?nych dzia?a?, spójne i zintegrowane podej?cie do zarz?dzania obszarami morskimi, w??czanie interesariuszy i obywateli
  na ka?dym etapie podejmowania decyzji, wdra?ania oraz oceny bez wzgl?du na ich lokalizacj?. Powinno to przyczyni? si? do centralizacji
  zarz?dzania.

  – Opracowanie sposobu zarz?dzania, którego celem b?dzie ochrona ekosystemu. Dzia?ania b?d? oparte na utworzeniu platformy celowej, po?wi?conej
  nauce o morzu, braniu wzoru z inicjatyw, które odnios?y sukces, promowaniu interdyscyplinarnych szkole? w zakresie zasad i nauk dotycz?cych
  ?rodowiska oraz powo?aniu doradców ds. oceanów, którzy b?d? doradza? w kwestiach zwi?zanych z oceanami na szczeblu lokalnym i pa?stwowym.

 • W kwestiach zwi?zanych z badaniami i rozwojem mórz, o:

  – Stymulowanie procesu innowacji poprzez powo?anie lokalnych organów, które b?d? odpowiedzialne za opracowywanie i ulepszanie strategii w
  zakresie prowadzenia bada? i usprawnie?. B?d? one oparte na dialogu i d?ugoterminowej wspó?pracy mi?dzy ?rodowiskiem akademickim, sektorem
  prywatnym, politykami i dzia?aczami obywatelskimi.

  – Promowanie bada? mórz poprzez opracowanie metod wspólnych prac badawczych z wielu dziedzin, zach?canie do wymiany wiedzy mi?dzy specjalistami
  ró?nych specjalno?ci oraz rozwijanie narz?dzi i sposobów finansowania, wspó?pracy przy projektach, tworzenie mi?dzynarodowych platform wymiany
  itp.

 • W kwestiach zwi?zanych z kultur? i edukacj? dotycz?c? oceanów, o:

  – Zakrojone na skal? pa?stwow? i europejsk? wdro?enie planów edukacyjnych dotycz?cych mórz. Chodzi o promowanie kampanii maj?cych na celu
  zwi?kszenie wiedzy o ekosystemach morskich oraz prezentowanie najlepszego sposobu na korzystanie z zasobów oceanu zgodne z zasadami inicjatywy
  Blue Society.

  – Ochron? naturalnych i kulturowych walorów mórz poprzez utworzenie chronionych obszarów morskich oraz koordynowanie prac maj?cych na celu
  ochron? morskiej ró?norodno?ci na szczeblu regionalnym. Nale?y przy tym promowa? edukacyjn? i wypoczynkow? rol? mórz.

  Zobowi?zuj? si?

 • Pog??bia? swoj? wiedz? dotycz?c? funkcjonowania ekosystemów morskich, aby lepiej rozumie? cel ochrony i promowania oceanów.
 • Wspiera? i popiera? inicjatyw? Blue Society.
 • Bra? udzia? w otwartym dialogu mi?dzy interesariuszami oraz uczestniczy? w inicjatywach, których celem jest lepsze wykorzystanie zasobów oceanu i zarz?dzanie nimi.
 • Podejmuj?c jakiekolwiek osobiste decyzje, bra? pod uwag? opinie innych obywateli.
 • Tożsamość

  Kontakt

  * : Wymagane pola